Articles

Ideas for Leadership Alignment and Strategy Implementation

Key Concept

on tärkeää, että johtajat ymmärtävät, miten strategiset päätökset pannaan tehokkaasti täytäntöön heidän organisaatioissaan. Tässä suhteessa merkittävin vaikutus on Leaderin tuloksellisuudella eri tasoilla verrattuna yksittäisiin johtamistoimenpiteisiin. Tässä ajatuksessa tarkastellaan johtajuuden linjauksen merkitystä strategian toteuttamisessa.

Idea Summary

tekijät pyrkivät tutkimuksillaan selvittämään, millaisia vaikutuksia organisaation eri tasojen johtajilla on toisiinsa. Tätä varten he selvittivät johdon linjauksen ja strategian toteuttamisen suhdetta suuressa terveydenhuollon organisaatiossa, jossa on yli 3 000 lääkäriä, jotka työskentelevät 19 suuressa terveyskeskuksessa tai klinikalla. Tutkimukseen osallistui 313 lääkäriä tekemällä kyselyjä.

heidän kerätessään tietoja tätä tutkimusta varten oli valittu uusi toimitusjohtaja ja organisaatio oli muuttamassa merkittävästi markkinastrategiaansa.

ensimmäisessä hypoteesissaan kirjoittajat ehdottivat, että mitä enemmän osasto kokee johtajansa tukevan uutta strategista aloitetta, sitä suurempi todennäköisyys on, että uusi strategia toteutettaisiin kyseisessä osastossa. Toisessa hypoteesissaan he ehdottivat, että mitä useampi osaston jäsen kokee, että hierarkiatasojen yli kootut johtajat tukevat uutta strategiaa, sitä suurempi todennäköisyys uuden strategian toteutumiselle on.

toisen hypoteesin mukaisesti kirjoittajat havaitsivat, että muutoksen toteuttaminen on ilmiö, johon liittyy useita organisaation tasoja. Heidän havaintonsa auttavat ymmärtämään, miten ja milloin johtajat enemmän tai vähemmän todennäköisesti vaikuttavat työntekijöihin organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

yrityshakemus

jos sitä sovelletaan yrityksiin yleisesti, laatijoiden havainnot viittaavat siihen, että muutosta tehtäessä kaikkien tasojen johtajien on oltava ensin ”hallituksessa”, jotta muutokset voidaan onnistuneesti toteuttaa muualla organisaatiossa. Lisäksi mitä enemmän ylempiä johtajia (kuten toimitusjohtajia) nähdään tehokkaina, sitä enemmän tukea he saavat; organisatoriseen suorituskykyyn ei kuitenkaan vaikuta eristäytyneen johtajan tehokkuus, vaan strategisen muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen liittyy johtajien linjaus hierarkkisten tasojen yli.

heidän tuloksensa viittaavat myös siihen, että jotta työntekijät saataisiin saavuttamaan tietyt tavoitteet – tässä tapauksessa esimerkiksi potilastyytyväisyys – organisaation johtajat on nähtävä yhtenäisenä strategian tukijana.