Articles

Maternálně exprimovaný Gen 3 (MEG3): tumor supresorový dlouhý nekódující RNA

Maternálně exprimovaný Gen 3 (MEG3) je dlouhá nekódující RNA (lncRNA) umístěná na chromozomu 14q32.3. Experimenty s přímým sekvenováním prokázaly monoalelickou expresi této lncRNA. Několik studií prokázalo down-regulaci této lncRNA u lidských rakovin. V některých případech byla jako základní mechanismus navržena hypermethylace promotorové oblasti. Funkční studie ukázaly, že tato lncRNA řídí expresi několika nádorových supresorových genů a onkogeny mezi nimi jsou p53, RB, MYC a TGF-β. Prostřednictvím regulace dráhy Wnt-β-Katenin ovlivňuje také epiteliálně-mezenchymální přechod. Studie In vitro prokázaly přínos MEG3 při definování odpovědi na chemoterapeutické látky, jako je paklitaxel, cisplatina a Oxaliplatina. Některé polymorfismy v MEG3 se podílejí na riziku rakoviny (rs7158663, rs4081134 a rs11160608) nebo terapeutické odpovědi pacientů s rakovinou (rs10132552). Dohromady je tato lncRNA považována za předpokládaný biomarker rakoviny a cíl léčby. V současném přehledu je diskutováno několik aspektů účasti MEG3 na karcinogenezi.