Articles

aktuální zpráva ze studie fáze III studie Durvalumabu (MEDI4736) s Tremelimumabem nebo bez Tremelimumabu u dříve léčených pacientů s pokročilým NSCLC: Zdůvodnění a návrh protokolu studie ARCTIC

monoterapie Antiprogramovanou buněčnou smrtí-1 a antiprogramovanou buněčnou smrtí ligand-1 (PD-L1) prokázaly slibnou klinickou aktivitu u pokročilého refrakterního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), ale protinádorová aktivita se zdá být vyšší u pacientů s nádory PD-L1+ ve srovnání s pacienty, kteří mají nádory PD-L1. Kombinace anti-PD-L1 protilátky durvalumabu a anti-cytotoxického t-lymfocytárního antigenu 4 protilátky tremelimumab nabízí potenciál pro protinádorovou aktivitu u pacientů s pokročilým NSCLC, bez ohledu na stav nádoru PD-L1. ARCTIC (NCT02352948) je globální, randomizovaná, otevřená multicentrická studie fáze III u pacientů s pokročilým NSCLC hodnotícím bezpečnost a klinickou aktivitu durvalumabu oproti standardní péči (SoC; erlotinib, gemcitabin nebo vinorelbin) u pacientů s nádory PD-L1+ (≥25% nádorových buněk s membránovým barvením pomocí testu VENTANA PD-L1 CDx) (dílčí studie a) a kombinace durvalumabu + tremelimumabu nebo kterékoli látky jako monoterapie versus SoC u pacientů s nádory PD-L1 (dílčí studie B). Vhodnými pacienty jsou pacienti s lokálně pokročilým nebo metastazujícím NSCLC (Stadium IIIB/IV), bez mutací aktivujících tyrosinkinázu receptoru epidermálního růstového faktoru nebo přeskupení kinázy anaplastického lymfomu, kteří dostali alespoň 2 předchozí systémové režimy, včetně 1 chemoterapeutického režimu na bázi platiny. Koprimárními cílovými parametry jsou přežití bez progrese a celkové přežití. Sekundární cílové parametry zahrnují podíl pacientů žijících po 12 měsících, míru objektivní odpovědi, dobu trvání odpovědi, přežití bez progrese po 6 a 12 měsících, bezpečnost a snášenlivost, farmakokinetiku, imunogenitu a kvalitu života. Průzkumné cílové parametry vyhodnotí potenciální biomarkery odpovědi na léčbu. Nábor začal v lednu 2015 a pokračuje.